dijous, 22 de setembre de 2011

CRITERIS LOGOPÈDICS

PROPOSTA DE CRITERIS D’ATENCIÓ LOGOPÈDICA
A l’hora de decidir si un alumne necessita o no suport logopèdic es tindran en compte, a més dels criteris que hi ha a continuació, les orientacions del dictamen fet per l´EAP i les propostes de cada tutor/a.
Criteris previs a tenir en compte:
 • Edat de l’alumne/a (entenent que hi ha alumnat que ha arribat al seu llindar màxim de desenvolupament del llenguatge i n’hi ha d’altre que està en una edat òptima per al desenvolupament del mateix i/o que està fent modalitat d’escolarització compartida). Prioritzem a l'alumnat d'educació infantil.
 • Assistència a l’escola (entenent que hi ha alumnes que no aprofiten el suport perquè fan faltes periòdiques no justificades).
 • Nivell d'evolució de l'aprenentatge al llarg de la seva escolarització al centre.
Perfils d'alumnat:
  A) Alumnat amb problemes de comunicació: alumnat que té dificultats importants per a relacionar-se i interactuar amb l'entorn.
  B) Alumnat amb alteracions de llenguatge: alumnat amb dificultats de sintaxi i morfologia (lèxic reduït, alteracions de concordança nominal i verbal, alteracions en l'ordre de la frase, omissió d'elements bàsics...
  C) Alumnat amb alteracions de la parla: alumnat amb dificultats en el sistema fonològic: parla inintel·ligible, errades com ara substitucions, simplificacions...).
  D) Alumnat amb problemes de lectoescriptura i comprensió lectora.
  E) Alumnat amb dificultats en el contingut del llenguatge: vocabulari restringit, desordres temporals, dificultats de coherència i cohesió…
  F) Alumnat amb alteracions socials de l'us del llenguatge: no respectar el torn de paraula, dificultats per a mantenir el tema d’una conversa…

Les sessions podran ser en grups de dos o bé individuals entenent que hi ha alumnat amb característiques i problemàtiques similars que poden funcionar millor treballant amb un company/a.
La durada i la freqüència de l’atenció logopèdica es farà en funció de les necessitats i característiques de cada alumnat. D’aquesta manera hi podrà haver alumnat que tingui una sessió de trenta minuts a la setmana, dues sessions de trenta minuts, una sessió d’una hora o bé tres sessions setmanals de trenta minuts cadascuna.
Les decisions que es prenen són de forma consensuada entre l'equip de logopedes de l'escola.
S'intentarà que hi hagi una sola logopeda per cada grup-classe(que agafi ella tots/totes els/les alumnes de la classe).