dijous, 10 de novembre de 2011

PROTOCOLS DISLÈXIA

El passat divendres, 28 d’octubre, el Departament d’Ensenyament va fer la presentació als mitjans de comunicació del PRODISCAT (Protocol de detecció i actuació en la dislèxia, elaborat pel CLC a petició del departament), a càrrec de l’Hble. Consellera Sra. Irene Rigau, la Sra. Alba Espot, Directora General d’Educació Infantil i Primària i la degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya, Sra. Anna Civit.
Els protocols de la dislèxia segons les diferents etapes educatives els podeu trobar a la XTEC a l'apartat del SEP (Suport Escolar Personalitzat).
Us passem el video del programa "Els matins de TV3" on es parla de la dislèxia.
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3793650

dijous, 22 de setembre de 2011

CRITERIS LOGOPÈDICS

PROPOSTA DE CRITERIS D’ATENCIÓ LOGOPÈDICA
A l’hora de decidir si un alumne necessita o no suport logopèdic es tindran en compte, a més dels criteris que hi ha a continuació, les orientacions del dictamen fet per l´EAP i les propostes de cada tutor/a.
Criteris previs a tenir en compte:
 • Edat de l’alumne/a (entenent que hi ha alumnat que ha arribat al seu llindar màxim de desenvolupament del llenguatge i n’hi ha d’altre que està en una edat òptima per al desenvolupament del mateix i/o que està fent modalitat d’escolarització compartida). Prioritzem a l'alumnat d'educació infantil.
 • Assistència a l’escola (entenent que hi ha alumnes que no aprofiten el suport perquè fan faltes periòdiques no justificades).
 • Nivell d'evolució de l'aprenentatge al llarg de la seva escolarització al centre.
Perfils d'alumnat:
  A) Alumnat amb problemes de comunicació: alumnat que té dificultats importants per a relacionar-se i interactuar amb l'entorn.
  B) Alumnat amb alteracions de llenguatge: alumnat amb dificultats de sintaxi i morfologia (lèxic reduït, alteracions de concordança nominal i verbal, alteracions en l'ordre de la frase, omissió d'elements bàsics...
  C) Alumnat amb alteracions de la parla: alumnat amb dificultats en el sistema fonològic: parla inintel·ligible, errades com ara substitucions, simplificacions...).
  D) Alumnat amb problemes de lectoescriptura i comprensió lectora.
  E) Alumnat amb dificultats en el contingut del llenguatge: vocabulari restringit, desordres temporals, dificultats de coherència i cohesió…
  F) Alumnat amb alteracions socials de l'us del llenguatge: no respectar el torn de paraula, dificultats per a mantenir el tema d’una conversa…

Les sessions podran ser en grups de dos o bé individuals entenent que hi ha alumnat amb característiques i problemàtiques similars que poden funcionar millor treballant amb un company/a.
La durada i la freqüència de l’atenció logopèdica es farà en funció de les necessitats i característiques de cada alumnat. D’aquesta manera hi podrà haver alumnat que tingui una sessió de trenta minuts a la setmana, dues sessions de trenta minuts, una sessió d’una hora o bé tres sessions setmanals de trenta minuts cadascuna.
Les decisions que es prenen són de forma consensuada entre l'equip de logopedes de l'escola.
S'intentarà que hi hagi una sola logopeda per cada grup-classe(que agafi ella tots/totes els/les alumnes de la classe).

dilluns, 28 de març de 2011

ENTREVISTA AMB ANNA CIVIT (DEGANA DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA)

Us passem l'enllaç d'una entrevista que varen fer a Anna Civit que ens explica coses molt interessants de la logopèdia. És de la TV de L'Hospitalet. Esperem que us agradi!
http://digital-h.cat/web/televisio/programa/tags/Batega

divendres, 11 de març de 2011

VIDEO DE LA FIGURA DEL/DE LA LOGOPEDA.

Hem trobat un video interessant per explicar què fa un/a logopeda. Esperem que us agradi!

dijous, 10 de febrer de 2011

DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA (DEL)

El proper 6 de març se celebra el Dia Europeu de la Logopèdia (DEL). Aquest any el tema és "Els reptes de l'audició en un món sorollós".

La celebració del Dia Europeu de la Logopèdia augmenta la consciència pública sobre els trastorns de la comunicació i el paper del/de la logopeda, així com també sobre l’avaluació, diagnòstic i tractament logopèdics. És també una oportunitat per promoure la tasca de les associacions i col·legis de logopedes, no només dintre de cada país que formem part de la UE, sinó també conjuntament tots els països europeus.
Celebrar el Dia Europeu de la Logopèdia ens permet demostrar que els/les logopedes, a tota Europa, tenim un objectiu comú i que estem treballant junts per a la promoció de la salut i el benestar en nens i adults amb trastorns de la comunicació.