dilluns, 1 de febrer del 2010

LOGOPÈDIA A L'ESCOLA • Què és la logopèdia?

  És una especialitat dedicada als processos que intervenen en la comunicació i en la deglució humana. Els/les logopedes s´encarreguen d´estudiar, prevenir, avaluar, diagnosticar i intervenir en les dificultats comunicatives i de deglució que es poden presentar tant en nens i nenes com en adults. Quan parlem de dificultats comunicatives ens referim als problemes de veu, de parla, de llenguatge verbal oral o escrit, de llenguatge no verbal i de pragmàtica. El/la logopeda treballa amb diversos professionals segons les patologies que tracti i segons l´entorn on estigui ubicat: mestres, psicòlegs, educadors, fisioterapeutes, pares i pedagogs si es tracta d´un entorn educatiu i otorrinolaringòlegs, psiquiatres, foniatres, neuropediatres i pares si l´entorn és més clínic; per això moltes vegades el/la logopeda forma part d´un equip multidisciplinar.

 • Equip de logopedes de l´escola:

  L´equip de logopedes del CEE Mare de Déu del Mont actualment està format per 4 membres que donen resposta a les necessitats comunicatives dels alumnes del centre. Cada alumne que necessita l´atenció del/de la logopeda és avaluat i segueix una intervenció específica i individual que respon a les seves necessitats. En algun cas part del tractament s´organitza en sessions en grup. Totes les intervencions que es duen a terme es fan de manera coordinada amb els diversos tutors dels alumnes, amb els educadors, amb els fisioterapeutes i amb l´equip de psicòlegs i pedagogs de l´EAP i/o del CSMIJ si n´és el cas.

 • Els/les logopedes juntament amb la resta de professionals de l´escola hem de facilitar la comunicació de tot el nostre alumnat, és per això, que quan un/a nen/a no té la capacitat de comunicació oral desenvolupada o aquesta està deteriorada, hem de facilitar-li un altre sistema perquè pugui comunicar-se. Aquest sistemes s´anomenen sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació.

 • A l´escola actualment amb el nostre alumnat utilitzem els següents sistemes alternatius i/o augmentatius:

   • A partir de fotografies i objectes reals el que pretenem és anticipar situacions i relacionar les imatges i els objectes amb la vida real.

   • A partir de sistemes estandaritzats:

     - SPC, sistema pictogràfic en el qual dibuixos senzills representen una paraula o concepte habitual en la comunicació quotidiana.

     - Llenguatge de signes és un procediment que permet expressar amb un gest definit els objectes, les accions, els sentiments,...

 • Objectius de la intervenció amb els alumnes:

  L´objectiu principal de l´equip de logopedes que treballen en el centre és el de facilitar i estimular la comunicació dels nostres alumnes per tal que puguin interaccionar (a partir de l´expressió i la comprensió del llenguatge) amb el medi que els envolta. Paral·lelament a aquest objectiu principal s´estableixen els objectius propis per a cada alumne.